อัตราค่าบริการ

อัตราค่าเข้าใช้ห้องสมุด

อัตราค่าธรรมเนียมสำหรับบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ไม่มีสิทธิ์ในการยืม)
 


         ประเภทบุคคลภายนอก
 
อัตราค่าธรรมเนียมการใช้
 
รายวัน รายปี
1. นิสิต นักศึกษา นักเรียนในเครื่องแบบ 10 200
2. ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 20 200
3. บุคคลทั่วไป 20 800
4. บุคคลที่ได้รับการยกเว้นอัตราค่าธรรมเนียม
    - ข้าราชการบำนาญ / อดีตข้าราชการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - -
    - ข้าราชการบำนาญ / อดีตข้าราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ - -
    - นักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - -


อัตราค่าบริการทรัพยากรห้องสมุด
บริการภายในประเทศ ผู้ใช้บริการมารับเอง  หรือส่งไปรษณีย์ธรรมดา

  1. อัตราแผ่นละ  2  บาท (รวมค่าส่ง)
  2. สำเนาต่ำกว่า 20 แผ่น คิดค่าส่ง 10 บาท (เกิน  200  แผ่น  ส่วนที่เกินอัตราแผ่นละ  1  บาท)
  3. นิสิต  และบุคลากร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ราคา แผ่นละ  1  บาท  ค่าส่งไปรษณีย์ด่วนพิเศษคิดตามน้ำหนักเอกสาร (ไม่ต่ำกว่าเล่มละ 30 บาท)  ค่าส่งเอกสารโดยวิธีสแกน (Scan) หรือแนบแฟ้มกับ e-mail   ราคา แผ่นละ 5.00 บาท ( หน่วยงานเอกชน ราคาแผ่นละ10.00 บาท ) ครั้งละไม่เกิน 10 แผ่น ค่าสำเนาเอกสารระหว่างห้องสมุดวิทยาเขตราคาแผ่นละ  1.00  บาท  ค่าส่งไฟล์เอกสารที่มีฉบับเต็ม ( Fulltext ) ราคาเรื่องละ 50.00 บาท ได้แก่ บทความวารสาร หรือวิทยานิพนธ์ (หน่วยงานเอกชน ราคาเรื่องละ     200.00 บาท) ภายในกรุงเทพฯและปริมณฑล   จำนวน 1- 5  แผ่นแรก ราคา  25 บาท แผ่นต่อไป ราคาแผ่นละ  3  บาท  ต่างจังหวัด  จำนวน 5 แผ่นแรกราคาแผ่นละ  5 บาท  แผ่นต่อไป ราคาแผ่นละ 2  บาท บวกค่าทางไกล
  4. บริการยืม (ฉบับจริง) ระหว่างห้องสมุด
     - ส่งไปรษณีย์ธรรมดา ราคาเล่มละ 50 บาท
     - ส่งไปรษณีย์ด่วนพิเศษ ( EMS ) อัตราค่าส่ง  คิดตามน้ำหนักเอกสาร  ( ไม่ต่ำกว่าเล่มละ 30 บาท )
     - ค่าส่งแบบลงทะเบียน ราคา เล่มละ  25 บาท

อ้างอิง : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

Top