วารสารอาหารปีที่27 ฉบับที่2

 
ปีที่ 27 ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน 2540
::: บทความวิชาการ :::
- การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารด้วยวิธีการหุงต้มแบบเอ็กซทรูชั่น ประชา บุญญสิริกูล
- การเกิดเจลของโปรตีนกล้ามเนื้อปลา จิรวัฒน์ ยงสวัสดิกุล
::: บทความวิจัย :::
- การสำรวจปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์ตกค้างในลำไย พรรัตน์ สินชัยพานิช และจันทร์ฉาย แจ้งสว่าง

- การผลิตสารให้ฟองจากการย่อยโปรตีนถั่วเหลืองด้วยเอ็นไซม์

ปาริฉัตร ทัพภะสุต และปราณี อ่านเปรื่อง
- สารเสริมการผลิตสุราจากแป้งข้าวเจ้า อังคณา น้อยสุวรรณ และปราณี อ่านเปรื่อง
::: ปกิณกะ :::
- กระเทียม…พืชสมุนไพรในครัวเรือน วัฒนา วิริวุฒิกร
- แนวทางร่าง พ.ร.บ. อาหารฉบับใหม่ หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ
- อินเตอร์เนตสำหรับวิทยาศาสตร์ทางอาหาร วารสาร Food Tech in New Zealand

 

Top