วารสารอาหารปีที่27 ฉบับที่3

 
 
ปีที่ 27 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2540
::: บทความวิชาการ :::
- น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท พงษ์เทพ วิไลพันธ์
- แมลงก็เป็นอาหารได้ : เลือกกินอย่างไรจึงจะปลอดภัย นิภา เบญจพงศ์ และ อรุญากร จันทร์แสง
::: บทความวิจัย :::
- การลดรสขมและรสเปรี้ยวในน้ำส้มเขียวหวานโดยใช้ เปลือกไข่ ณัฎฐา เลาหกุลจิตต์ และคณะ

- แร่ธาตุปริมาณน้อยในปลาที่นิยมบริโภค

ครรชิต จุดประสงค์
::: ปกิณกะ :::
- พืช…อาหารเพื่อสุขภาพ วัฒนา วิริวุฒิกร
- อันตรายจากสารก่อมะเร็งในเนื้อ วัฒนา วิริวุฒิกร

 

Top