วารสารอาหารปีที่33 ฉบับที่1

 
ปีที่ 33 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2546
::: ธุรกิจและอุตสาหกรรม :::
- กรณีศึกษาเทคโนโลยีสะอาดในอุตสาหกรรมอาหาร เสาวลักษณ์ รุ่งแจ้ง
::: บทความวิชาการ :::
- สารยับยั้งการดูดซึมธาตุเหล็กในผักพื้นบ้าน วินัศ ภูมินาถ
- ยอมรับถั่วเหลือง...เป็นหนึ่งในอาหารประจำวันของเรา เพลินใจ ตังคณะกุล
- คลื่นรังสี UV มีประโยชน์ต่อเทคโนโลยีอาหารอย่างไร เนตรนภิส วัฒนสุชาติ
::: บทความวิจัย :::
- การผลิตลูกชิ้นปลาจากเนื้อปลาสองชนิด อรทัย เปี่ยมปรีดา และ
จิราพร รุ่งเลิศเกรียงไกร
- ใยอาหารผงจากเปลือกส้มเขียวหวานและการประยุกต์ นิธิมา อรรถวานิช และ
ปราณี อ่านเปรื่อง
- การปรับปรุงคุณภาพของไส้กรอกอิมัลชันโดยใช้เลือดไก่และพลาสมาผง พรรณจิรา วงศ์สวัสดิ์ และ
มณฑิรา นพรัตน์
- ผลของกรรมวิธีการเตรียมและการอบแห้งต่อคุณภาพฟักทองผง จิรภา พงษ์จินดา และคณะ
::: อาหารเพื่อสุขภาพ :::
- เลซิทีน : เคล็ดลับแห่งสุขภาพ ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์
::: แนะนำผลิตภัณฑ์ :::
- แนะให้ลอง...แยมผักผลไม้ไทย เพลินใจ ตังคณะกุล
:::: เพื่อผู้บริโภค ::::
- โภชนาศาสตร์การกีฬา : ศาสตร์นี้คืออะไร เยาวดี คุปตะพันธ์
- ดื่มน้ำลูกยอ...ดีจริงหรือ? จันทิมา จาปะเกษตร์
 
 

 

Top