วารสารอาหารปีที่33 ฉบับที่4

 
ปีที่ 33 ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2546
::: ธุรกิจและอุตสาหกรรม :::
- อุตสาหกรรมอาหารไทยในตลาดโลก ช่อลัดดา เที่ยงพุก
::: บทความวิชาการ :::
- งานวิจัยและพัฒนาไวน์ของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ประดิษฐ์ ครุวัณณา
- Ball's formula และโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลการแทรกผ่านความร้อน สุวิช ศิริวัฒนโยธิน
- การทดสอบผู้บริโภค (Consumer Test) และการสร้างผังความชอบของผู้บริโภค (Preference Mapping) : การวัดทิศทางของผู้บริโภค ที่มีต่อลักษณะสำคัญของผลิตภัณฑ์ วิลัศนา โพธิ์ศรี
อาหารในเชิงปริมาณ  
::: บทความวิจัย :::
- การศึกษาปริมาณความเข้มข้นที่เหมาะสมของขิงและตะไคร้ในคุกกี้สมุนไพร ไพลิน ผู้พัฒน์ และคณะ
- ผลของอุณหภูมิ ความเป็นกรด-ด่าง และเกลือสังกะสีคลอไรด์ต่อความคงตัวของสีเขียวของสารสกัดใบเตย ประพันธ์ ปิ่นศิโรดม
- เส้นใยอาหารจากหัวกระเทียม Allium sativum Lin. สิขรินทร์ ก้อนในเมือง และปราณี อ่านเปรื่อง
- การจำลองแบบทางวิสโคอิลาสติกของมะม่วงกวน อรุณี อภิชาติสรางกูร และอุทัยวรรณ ฉัตรธง
- การประเมินความเป็นไปได้ทางเทคโนโลยีและทางเศรษฐศาสตร์ ในการพัฒนากระบวนการผลิตนมถั่วเหลืองผงสำเร็จรูป ถิรนันท์ คุณานพรัตน์ และคณะ
::: อาหารเพื่อสุขภาพ :::
- วิตามินซี : เพื่อนซี้ของชีวิต ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์
::: แนะนำผลิตภัณฑ์ :::
- ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ "สแนคข้างกล้อง" จุฬาลักษณ์ จารุนุช
:::: เพื่อผู้บริโภค ::::
- ดัชนีน้ำตาลของอาหารไทย วงสวาท โกศลวัฒน์
 
 

 

Top