วารสารอาหารปีที่34 ฉบับที่1

 
ปีที่ 34 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2547
::: ธุรกิจและอุตสาหกรรม :::
- อุตสาหกรรมแปรรูปสับปะรด ช่อลัดดา เที่ยงพุก
::: บทความวิชาการ :::
- คุณค่าของรำข้าว วิภา สุโรจนะเมธากุล
- Quality Function Deployment เทคนิคที่น่าสนใจสำหรับงานพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร วิวัฒน์ หวังเจริญ
- สารพิษอฟลาทอกซินที่ปนเปื้อนในถั่วลิสงและผลิตภัณฑ์ระหว่างปี ดวงจันทร์ สุประเสิรฐ
พ.ศ.2537-2545  
::: บทความวิจัย :::
- การพัฒนาแยมมะละกอเพื่อการค้า ช่อลัดดา เที่ยงพุก และคณะ
- การใช้ประโยชน์จากฟักทองผงในผลิตภัณฑ์ขนมไทย จิรภา พงษ์จันตา และคณะ
- เชื้อโรคอาหารเป็นพิษในอาหารหมักดองพื้นบ้านพร้อมบริโภค (กุ้งจ่อม
- -
อรุณ บ่างตระกูลนนท์ และคณะ
ปลาจ่อม ปลาร้า ปูดอง)  
::: อาหารเพื่อสุขภาพ :::
- มหันตภัย...ในอาหาร ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์
- สมุนไพรกับการควบคุมน้ำหนัก อุบลรัตน์ ประดิษฐ์กุล
::: แนะนำผลิตภัณฑ์ :::
- อาหารทันยุค  
:::: เพื่อผู้บริโภค ::::
- ไก่ชุปแป้งทอด ทนาวุฒิ ปริญญาพัฒนบุตร
 
 

 

Top