วารสารอาหารปีที่34 ฉบับที่2

 
ปีที่ 34 ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน 2547
::: ธุรกิจและอุตสาหกรรม :::
- เพิ่มคุณค่าผลิตภัณฑ์สุราด้วยตรารรับรองมาตรฐานสินค้า สร้องทอง สายทองหยุด
::: บทความวิชาการ :::
- การพัฒนาเฟรนช์ฟรายจากมันสำปะหลังบดเสริมแคลเซียม เนตรนภิศ วัฒนสุชาติ
- สุรากลั่นและการกลั่นสุรา ชวลิต ตั้งตระกูล
- ไคโตซานกับการยับยั้งจุลินทรีย์ในอาหาร นภาพร เชี่ยวชาญ และคณะ
- เทคนิคสเปกโตรสโคปีในอุตสาหกรรมอาหาร เบญจรัก วายุภาพ และคณะ
::: บทความวิจัย :::
- การผลิตผลิตภัณฑ์ปลาสลิดบรรจุกระป๋อง : ปลาสลิดในซอสมะเขือเทศ ฉู่ฉี่ปลาสลิด และต้มโคล้งปลาสลิด วชิรา กระเตื้องงานและคณะ
- การใช้ฟิลม์ไฮโดรคอลลอย์เพื่อรักษาคุณภาพ ของกล้วยหลังทอด เพียงโฉม ชาญชัยวรวิทยา และคณะ
- เชื้อโรคอาหารเป็นพิษในอาหารหมักดองพื้นบ้านพร้อมบริโภค (กุ้งจ่อม
- -
อรุณ บ่างตระกูลนนท์ และคณะ
ปลาจ่อม ปลาร้า ปูดอง)  
::: อาหารเพื่อสุขภาพ :::
- เสริมสุขภาพตามวิถีธรรมชาติด้วย ... ข้าวกล้อง ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์
::: แนะนำผลิตภัณฑ์ :::
- โปรตีนเกษตรกลิ่นใหม่  
:::: เพื่อผู้บริโภค ::::
- สารบอแรกซ์และโอกาสการปนเปื้อนในอาหาร วินัศ ภูมินาถ
 
 

 

Top