วารสารอาหารปีที่34 ฉบับที่3

 
ปีที่ 34 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2547
::: ธุรกิจและอุตสาหกรรม :::
- ศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
::: บทความวิชาการ :::
- อาหารที่ทำให้เป็นกรด ผกามาศ วงศ์ข้าหลวง
- การเพิ่มมูลค่าของกระท้อน วารุณี ประเสิรฐศรีกุล
- แนวทางการยกระดับภูมิปัญญท้องถิ่น กรณีศึกษา : การผลิตไข่เค็มไชยา สุกัญญา ไหมเครือแก้ว และคณะ
::: บทความวิจัย :::
- การพัฒนาผลิตภัณฑ์โจ๊กข้าวกล้องหอมมะลิสำเร็จรูป สมโภชน์ ใหม่เอี่ยม และคณะ
- การเปรียบเทียบการแปรรูปกระเทียมผง รุ่งกานต์ บุญนาถกรและคณะ
โดยใช้เครื่องสูบโดยการทำแห้งแบบให้ลมและแบบลดความชื้น
- -
 
::: อาหารเพื่อสุขภาพ :::
- ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกับความคุ้มค่า ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์
::: แนะนำผลิตภัณฑ์ :::
- น้ำแกงส้มบรรจุกระป๋อง จันทร์เพ็ญ แสงประกาย
:::: เพื่อผู้บริโภค ::::
- แมงกะพรุน : อาหารใหม่สำหรับประเทศตะวันตก วิเชียร วีลาวัชรมาศ
- ผลไม้ : อาหารเสริมสุขภาพที่ใกล้ตัว เนตรนภิส วัฒนสุชาติ
 
 

 

Top