วารสารอาหารปีที่34 ฉบับที่4

 
ปีที่ 34 ฉบับที่ 4  กรกฎาคม - กันยายน 2547
::: ธุรกิจและอุตสาหกรรม :::
- พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร สร้างเครื่องมืออุปกรณ์จากข้อมูลทรัพย์สินทาง ปราโมทย์ ธรรมรัตน์
ปัญญาอย่างถูกกฎหมาย  
- อาหารพร้อมบริโภคในบรรจุภัณฑ์ Retort Pouch งามจิตร โล่วิทูร
::: บทความวิชาการ :::
- ผลิตภัณฑ์จากลูกตาล บุญมา นิยมวิทย์ และ
  พยอม อัตถวิบูลย์กุล
- รูปแบบของสตอร์ชกับการใช้สารไมโครแคปซูลเพื่อกักเก็บสารให้กลิ่นสี วิภา สุโรจนะเมธากุล
::: บทความวิจัย :::
- การศึกษาการย่อย การดูดซึมและการนำธาตุเหล็กไปใช้ได้ รัชนี คงคาฉุยฉาย และริญ เจริญศิริ
ในข้าวพันธุ์ต่างๆ ในหลอดทดลอง  
- การผลิตผลิตภัณฑ์บรรจุกระป๋องและถุงทนความร้อน : ปลาสลิดผัดกระเทียมพริกไทย จิราพร รุ่งเลิศเกรียงไกร
น้ำพริกปลาสลิด ข้าวผัดปลาสลิด และดวงดาว วารีวะนิช
::: อาหารเพื่อสุขภาพ :::
- เจ... เทศกาลแห่งศรัทรา และความเชื่อเพื่อสุขภาพ ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์
::: แนะนำผลิตภัณฑ์ :::
- น้ำแกงส้มบรรจุกระป๋อง จันทร์เพ็ญ แสงประกาย
:::: เพื่อผู้บริโภค ::::
- แคดเมียม : สารอันตรายภัยร้ายที่สะสม วินัศ ภูมินาถ
- คุณค่าภูมิปัญญาไทยในอาหาร ปราณีต พิจิตรวัยปรีชา
 
 

 

Top