วารสารอาหารปีที่35 ฉบับที่1

 
ปีที่ 35 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2548
::: ธุรกิจและอุตสาหกรรม :::
- ประสบการณ์สืบค้นต่อยอดเทคโนโลยีและทำแผนที่สิทธิบัตร ปราโมทย์ ธรรมรัตน์
  และพรวิสาข์ บุญยงค์
::: บทความวิชาการ :::
- การผลิตน้ำหมักยอเพื่อบริโภค วารุณี ประดิษฐ์ศรีกุล
- "สังกะสี" เกลือแร่เสริมสุขภาพ กัญญา สุจริตวงศานนท์
::: บทความวิจัย :::
- ผลของน้ำมันหอมระเหยจากอบเชยและกานพลูในการยืดอายุ สิรินาถ ตัณฑเกษม
การเก็บของขนมปัง  
- ภาวะที่เหมาะสมสำหรับการสกัดเพคตินจากเปลือกฝรั่ง พัชรีย์ พัฒนากูล และคณะ
::: อาหารเพื่อสุขภาพ :::
- อาหารกับพัฒนาการลูกน้อย ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์
::: แนะนำผลิตภัณฑ์ :::
- กู้ดดี้สแนค ชมดาว สิกขะมณฑล
:::: เพื่อผู้บริโภค ::::
- คุกกี้ธัญพืช ไพลิน ผู้พัฒน์
- ผังแสดงการรับรู้ (Perceptual map) และงานพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร วิวัฒน์ หวังเจริญ
 
 

 

Top