วารสารอาหารปีที่42 ฉบับที่4

 
 
ปีที่ 42 ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2555
::: ธุรกิจและอุตสาหกรรม :::
- กลไกการทอดและแนวทางการลดปริมาณน้ำมันในผลิตภัณฑ์อาหารทอด พิสุทธิ์  ก้องเกียรติศักดิ์
::: บทความวิชาการ :::
- สมบัติการเกิดโฟมและการใช้ประโยชน์ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร ตอนที่2 พนิดา  รัตนปิติกรณ์
- ถั่วเน่า : ถั่วเหลืองหมักโภชนาการสูงภูมิปัญญาชาวบ้านทางภาคเหนือของไทย พัทธินันท์  วาริชนันท์
- ระบบอิมัลชันในอาหารและความคงตัว สุภัคชนม์ คล่องดี
::: บทความวิจัย:::
- ผลของการให้ความร้อนและแคลเซียมคลอไรด์ต่อความสามารถในการเกิดเจลซูริมิปลาลิ่น ทัศนีย์  ชาเจียมเจน และคณะ
::: อาหารและสุขภาพ :::
- วิถีชีวิตแบบสโลว์ฟูดส์...เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์
::: ตามติดผลิตภัณฑ์ :::
- ผลิตภัณฑ์นมถั่วเหลืองชนิดใหม่ รสชาติมาแรง ช่อลัดดา  เที่ยงพุก
:::: เพื่อผู้บริโภค ::::
- งา ธัญพืชเพื่อสุขภาพ กัษมาพร  ปัญต๊ะบุตร
:::: เมนู คู่สุขภาพ ::::
- อาหารจากมันสำปะหลัง อุษา ภูคัสมาส และคณะ
 

 

Top