วารสารอาหารปีที่43 ฉบับที่2

 
 
ปีที่ 43 ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน 2556
::: อาหารและสุขภาพ :::
- อาหารคลายร้อน ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์
::: บทความวิชาการ :::
- การประเมินทางประสาทสัมผัส โดยใช้สเกลวัดความพอดี วิวัฒน์ หวังเจริญ วิวัฒน์ หวังเจริญ
- แก้วมังกร กระบองเพชรทานได้ ผลไม้สุขภาพ ชุษณา เมฆโหรา ชุษณา เมฆโหรา
- แอนโทไซยานินกับประเด็นด้านสุขภาพ : โรคเบาหวานชนิดที่ 2 นราพร พรหมไกรวร นราพร พรหมไกรวร
::: ธุรกิจและอุตสาหกรรม:::
- วิทยาศาสตร์การปรุงอาหาร (Molecular gastronomy) ตอนที่ 1                                                    วิชชา ตรีสุวรรณ
จากโมเลกุลในวัตถุดิบ...สู่โมเลกุลในจานอาหาร  
::: เพื่อผู้บริโภค :::
- ตะกั่วกับความเสี่ยงต่อผู้บริโภค นุภาพร เทพทอง  นุภาพร เทพทอง 
  ไอรดา แสงจันทร์
::: ตามติดผลิตภัณฑ์ :::
- คนรุ่นใหม่ VS คอสโมโพลิแทน ฟู้ด ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์ ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์
:::: เมนู...คู่สุขภาพ ::::
- หลากหลายเมนูจากถั่ว อุษา ภูคัสมาส
  สมจิต อ่อนเหม
  พยอม อัตถวิบูลกุลย์
:::: ข่าว ::::
- การประชุมและสัมมนา, ข่าวในประเทศ, ข่าวต่างประเทศ ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์
  มณฑาทิพย์ ธรรมนิติโชค
  พงศธร เชื่อฟัง
:::: บทความวิจัย ::::
- การแตกของชิ้นมะละกอแช่เยือกแข็ง : ผลจากอัตราการแช่เยือกแข็ง ปริมาณของแข็งที่ละลาย สงวนศรี เจริญเหรียญ
ได้ทั้งหมดและขนาดของชิ้น กานดา ขันธราม กานดา ขันธราม
  พรทิพย์ ดาวราย
  กฤติยา วีระธรรม
  วรุฒน์ เจริญรื่น
 

 

Top