วารสารอาหารปีที่ 47 ฉบับที่ 4

 

เรียน สมาชิกวารสารอาหาร

          ตามที่สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ได้จัดทำวารสารอาหาร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เผยแพร่บทความวิชาการ และเสนอข่าวสารทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร มาเป็นระยะเวลา 47 ปี นั้น
         ในการนี้ สถาบันฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า วารสารอาหารจะจัดพิมพ์เป็นตัวเล่ม (hard copy) ในปีที่ 48 ฉบับที่ 1-4 (ม.ค.-ธ.ค.) พ.ศ. 2561 เป็นปีสุดท้าย แต่จะจัดทำวารสารอาหารในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) แทน โดยยังคงให้ความรู้เชิงวิชาการแก่สังคมในรูปแบบ CSR (ไม่มีการจัดจำหน่าย) เนื้อหาของบทความจะประกอบด้วย เนื้อหาวิชาการด้านกระบวนการผลิต ด้านจุลชีววิทยาประยุกต์ ด้านเคมีและกายภาพอาหาร และด้านโภชนาการอาหาร นำขึ้นเผยแพร่บนหน้าเวปไซต์ของศูนย์สารนิเทศทางอาหาร
http://service.ifrpd.ku.ac.th/public/opac-searchresult.php?typepdf=E-Book&act=search&order_f=biblio.biblionumber&order_value=desc&list=browse  โดยจะเริ่มดำเนินการในปี พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

       ขอแสดงความนับถือ
กองบรรณาธิการ "วารสารอาหาร"

Top