วารสารอาหารปีที่ 49 ฉบับที่ 3

 

          วารสารอาหารปีที่ 49 ฉบับที่ 3 (ก.ค.-ก.ย.) 2562 รูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) โดยยังคงให้ความรู้เชิงวิชาการแก่สังคมในรูปแบบ CSR (ไม่มีการจัดจำหน่าย) เนื้อหาของวารสารอาหารประกอบด้วย เนื้อหาวิชาการด้านกระบวนการผลิต ด้านจุลชีววิทยาประยุกต์ ด้านเคมีและกายภาพอาหาร และด้านโภชนาการอาหาร นำขึ้นเผยแพร่บนหน้าเว็บไซต์ของศูนย์สารนิเทศทางอาหาร (ฐานข้อมูลห้องสมุดประชาชน) >>>>> http://service.ifrpd.ku.ac.th/public/opac-searchresult.php?typepdf=E-Book&act=search&order_f=biblio.biblionumber&order_value=desc&list=browse

 

smileyเนื้อหาประจำฉบับประกอบด้วยsmiley

1. โภชนาการเพื่อการลดน้ำหนัก โดย ชนากานต์ รัตนกิตติวงศ์

2. งาขี้ม้อนและประโยชน์ต่อสุขภาพ โดย กัษมาพร ปัญต๊ะบุตร

3. น้ำส้มสายชูหมักกับประโยชน์ต่อสุขภาพ โดย ประมวล ทรายทอง และ จีรวุฒิ เพิ่มพูล

4. กลไกการรับรู้ทางประสาทสัมผัสต่อเครื่องเทศ โดย กรุณา วงษ์กระจ่าง

5. มะเขือเทศ: ประโยชน์ที่มากกว่าความงาม โดย ชนากานต์ รัตนกิตติวงศ์

 

smileyท่านสามารถเข้าชมบทความที่น่าสนใจประจำฉบับได้ที่smiley

รูปแบบฉบับอิเล็กทรอนิกส์ (e-book) >>>>> http://158.108.94.117/Public/PUB0880/index.html

รูปแบบ PDF >>>>> http://158.108.94.117/Public/PUB0879.pdf

Top