วารสารอาหารปีที่ 50 ฉบับที่ 1

วารสารอาหารปีที่ 50 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มี.ค.) 2563 รูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) โดยยังคงให้ความรู้เชิงวิชาการแก่สังคมในรูปแบบ CSR (ไม่มีการจัดจำหน่าย) เนื้อหาของวารสารอาหารประกอบด้วย เนื้อหาวิชาการด้านกระบวนการผลิต ด้านจุลชีววิทยาประยุกต์ ด้านเคมีและกายภาพอาหาร และด้านโภชนาการอาหาร นำขึ้นเผยแพร่บนหน้าเว็บไซต์ของศูนย์สารนิเทศทางอาหาร (ฐานข้อมูลห้องสมุดประชาชน) >>>>> http://service.ifrpd.ku.ac.th/public/opac-searchresult.php?typepdf=E-Book&act=search&order_f=biblio.biblionumber&order_value=desc&list=browse

 

smileyเนื้อหาประจำฉบับประกอบด้วยsmiley

1.แมลงกินได้: คุณค่าทางโภชนาการ และการแปรรูปเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ โดย ธิดารัตน์ พันโท

2.เทคโนโลยีใหม่ในการแปรรูปและถนอมอาหาร: เทคโนโลยีโคลด์พลาสมา โดย ดร.นิพัฒน์ ลิ้มสงวน

3.บทบาทของสารซัลโฟราเฟนในการป้องกันและรักษาโรคเรื้อรัง โดย ณัฐวุฒิ ลายน้ำเงิน

4.เอนไซม์กับการเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการของโปรตีนในอาหาร โดย ดร.กานต์ธิดา วดีศิริศักดิ์

5.สีผสมอาหารจากธรรมชาติ: แหล่งของสารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ โดย วาสนา นาราศรี

enlightenedคำสำคัญenlightened

แมลง
โภชนาการ
การแปรรูป
การใช้ประโยชน์
เทคโนโลยี
การถนอมอาหาร
โคลด์พลาสมา
สารซัลโฟราเฟน
โรคเรื้อรัง
เอนไซม์
โปรตีน
อาหาร
สีผสมอาหาร
สุขภาพ
ธรรมชาติ
สารอาหาร

smileyท่านสามารถเข้าชมบทความที่น่าสนใจประจำฉบับได้ที่smiley

รูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) >>>>> http://158.108.94.117/Public/PUB0886/index.html

รูปแบบ PDF >>>>> http://158.108.94.117/Public/PUB0885.pdf

 

 

Top