วารสารอาหารปีที่ 50 ฉบับที่ 2

วารสารอาหารปีที่ 50 ฉบับที่ 2 (เม.ค.-มิ.ย.) 2563 รูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) โดยยังคงให้ความรู้เชิงวิชาการแก่สังคมในรูปแบบ CSR (ไม่มีการจัดจำหน่าย) เนื้อหาของวารสารอาหารประกอบด้วย เนื้อหาวิชาการด้านกระบวนการผลิต ด้านจุลชีววิทยาประยุกต์ ด้านเคมีและกายภาพอาหาร และด้านโภชนาการอาหาร นำขึ้นเผยแพร่บนหน้าเว็บไซต์ของศูนย์สารนิเทศทางอาหาร (ฐานข้อมูลห้องสมุดประชาชน) >>>>> http://service.ifrpd.ku.ac.th/public/opac-searchresult.php?typepdf=E-Book&act=search&order_f=biblio.biblionumber&order_value=desc&list=browse

 

smileyเนื้อหาประจำฉบับประกอบด้วยsmiley

1.แคลเซียม...แหล่งที่มา และความสำคัญ โดย ช่อลัดดา เที่ยงพุก

2.มัยคอโปรตีน: โปรตีนทางเลือกเพื่อสุขภาพ โดย ดร.กานต์ธิดา วดีศิริศักดิ์

3.อนุมูลอิสระ การอักเสบ และเบาหวาน โดย ชุษณา เมฆโหรา

4.โพลีแซคคาไรด์จากเห็ดสมุนไพร โดย ดร.ลัดดา แสงเดือน วัฒนศิริธรรม

5.หัวปลีสมุนไพรมากประโยชน์ โดย ทิพา วรเนตรสุดาทิพย์

enlightenedคำสำคัญenlightened

แคลเซียม
มัยคอโปรตีน
โปรตีน
สุขภาพ
อาหาร
อนุมูลอิสระ
การอักเสบ
เบาหวาน
โรคเบาหวาน
โพลีแซคคาไรด์
เห็ด
เห็ดหอม
เห็ดหลินจือ
สมุนไพร
หัวปลี
การใช้ประโยชน์

smileyท่านสามารถเข้าชมบทความที่น่าสนใจประจำฉบับได้ที่smiley

รูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) >>>>> http://158.108.94.117/Public/PUB0888/index.html

รูปแบบ PDF >>>>> http://158.108.94.117/Public/PUB0887.pdf

 

 

Top