วารสารอาหารปีที่ 50 ฉบับที่ 3

วารสารอาหารปีที่ 50 ฉบับที่ 3 (ก.ค.-ก.ย.) 2563 รูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) โดยยังคงให้ความรู้เชิงวิชาการแก่สังคมในรูปแบบ CSR (ไม่มีการจัดจำหน่าย) เนื้อหาของวารสารอาหารประกอบด้วย เนื้อหาวิชาการด้านกระบวนการผลิต ด้านจุลชีววิทยาประยุกต์ ด้านเคมีและกายภาพอาหาร และด้านโภชนาการอาหาร นำขึ้นเผยแพร่บนหน้าเว็บไซต์ของศูนย์สารนิเทศทางอาหาร (ฐานข้อมูลห้องสมุดประชาชน) >>>>> http://service.ifrpd.ku.ac.th/public/opac-searchresult.php?typepdf=E-Book&act=search&order_f=biblio.biblionumber&order_value=desc&list=browse

 

smileyเนื้อหาประจำฉบับประกอบด้วยsmiley

1.เทคโนโลยีใหม่ในการแปรรูปอาหาร: การพิมพ์อาหาร 3 มิติ โดย ดร.นิพัฒน์ ลิ้มสงวน

2.การห่อหุ้มกล้าเชื้อแลคติกแอซิดแบคทีเรียเพื่อใช้ในอาหารหมัก โดย กนกวรรณ ยอดอินทร์

3.ความสัมพันธ์ของสารให้ความหวานที่ใช้ทดแทนน้ำตาลกับประโยชน์เชิงสุขภาพ โดย ณัฐวุฒิ ลายน้ำเงิน

4.แป้งแผ่น: ภูมิปัญญาแห่งภูมิภาคอินโดจีน โดย ประจงเวท สาตมาลี

5.ปาล์มสาคู: แหล่งแป้งพื้นบ้านสำหรับอนาคต โดย ประจงเวท สาตมาลี

6.โภชนาการที่ดีต่อการเพิ่มภูมิคุ้มกัน โดย วาสนา นาราศรี

enlightenedคำสำคัญenlightened

การแปรรูปอาหาร
การพิมพ์อาหาร 3 มิติ
แลคติกแอซิดแบคทีเรีย
อาหารหมัก
สารให้ความหวาน
สุขภาพ
หญ้าหวาน
น้ำตาล
แป้งแผ่น
ปาล์มสาคู
โภชนาการ
อาหาร

smileyท่านสามารถเข้าชมบทความที่น่าสนใจประจำฉบับได้ที่smiley

รูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) >>>>> http://158.108.94.117/Public/PUB0890/index.html

รูปแบบ PDF >>>>> http://158.108.94.117/Public/PUB0888.pdf

 

 

 

Top