วารสารอาหารปีที่ 50 ฉบับที่ 4

วารสารอาหารปีที่ 50 ฉบับที่ 4 (ต.ค.-ธ.ค.) 2563 รูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) โดยยังคงให้ความรู้เชิงวิชาการแก่สังคมในรูปแบบ CSR (ไม่มีการจัดจำหน่าย) เนื้อหาของวารสารอาหารประกอบด้วย เนื้อหาวิชาการด้านกระบวนการผลิต ด้านจุลชีววิทยาประยุกต์ ด้านเคมีและกายภาพอาหาร และด้านโภชนาการอาหาร นำขึ้นเผยแพร่บนหน้าเว็บไซต์ของศูนย์สารนิเทศทางอาหาร (ฐานข้อมูลห้องสมุดประชาชน) >>>>> http://service.ifrpd.ku.ac.th/public/opac-searchresult.php?typepdf=E-Book&act=search&order_f=biblio.biblionumber&order_value=desc&list=browse

 

smileyเนื้อหาประจำฉบับประกอบด้วยsmiley

1.อาหารกับการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) โดย ประมวล ทรายทอง

2.คุณประโยชน์ของข้าวสี โดย ดร.ศันสนีย์ อุดมระติ

3.เปปไทด์ - โมเลกุลเล็ก ๆ จากโปรตีนที่เป็นมากกว่าอาหาร และการทำนายคุณสมบัติเปปไทด์ โดยเครื่องมือทางโปรตีนชีวสารสนเทศศาสตร์ โดย ดร.อรไท สวัสดิชัยกุล

4.ผำ: พืชน้ำขนาดเล็กและแหล่งโปรตีนทางเลือกเพื่อสุขภาพ โดย ดร.วนิดา ปานอุทัย

5.บัวหิมะ และประโยชน์เชิงสุขภาพ โดย พิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ

6.บัวบก: ผักพื้นบ้านประโยชน์ไม่พื้น ๆ โดย ทิพา วรเนตรสุดาทิพย์

enlightenedคำสำคัญenlightened

โคโรนา
โควิด
ไวรัส
อาหาร
สุขภาพ
ข้าว
คุณประโยชน์
ความปลอดภัย
เปปไทด์
โปรตีน
ผำ
ผักพื้นบ้าน
บัวบก
บัวหิมะ

smileyท่านสามารถเข้าชมบทความที่น่าสนใจประจำฉบับได้ที่smiley

รูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) >>>>> http://158.108.94.117/Public/PUB0893/index.html

รูปแบบ PDF >>>>> http://158.108.94.117/Public/PUB0892.pdf

 

  

Top