วารสารอาหารปีที่ 51 ฉบับที่ 2

วารสารอาหารปีที่ 51 ฉบับที่ 2 (เม.ย.-มิ.ย.) 2564 รูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) โดยยังคงให้ความรู้เชิงวิชาการแก่สังคมในรูปแบบ CSR (ไม่มีการจัดจำหน่าย) เนื้อหาของวารสารอาหารประกอบด้วย เนื้อหาวิชาการด้านกระบวนการผลิต ด้านจุลชีววิทยาประยุกต์ ด้านเคมีและกายภาพอาหาร และด้านโภชนาการอาหารนำขึ้นเผยแพร่บนหน้าเว็บไซต์ของศูนย์สารนิเทศทางอาหาร (ฐานข้อมูลห้องสมุดประชาชน) >>>>> http://service.ifrpd.ku.ac.th/public/opac-searchresult.php?typepdf=E-Book&act=search&order_f=biblio.biblionumber&order_value=desc&list=browse

 

smileyเนื้อหาประจำฉบับประกอบด้วยsmiley

1. ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการผลิตเนื้อสัตว์ด้วยการเพาะเลี้ยงเซลล์ โดย ดร.ปิยาภัทร ไตรสนธิ

2. การตรวจวัดการเปลี่ยนแปลงวัฏภาคของสสารโดยเทคนิคดิฟเฟอเรนเชียลสแกนนิงแคลอริเมทรี โดย ดร.ศันสนีย์ อุดมระติ

3. การดัดแปลงเนื้อสัมผัสอาหารสำหรับผู้สูงอายุ โดย ณฐิฒา รอดขวัญ

4. บทบาทของไมโครไบโอม : สู่ยุคใหม่ของห่วงโซ่อาหารและการสาธารณสุขหลังจากการระบาดของโรคโควิด 19 โดย ดร.จุฑามาศ กลิ่นโซดา

5. ใยอาหาร : ภาวะโภชนาการในแต่ละช่วงวัย โดย อุษาพร ภูคัสมาส

 

enlightenedคำสำคัญenlightened

เนื้อสัตว์เพาะเลี้ยง
การเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์
แหล่งโปรตีนทางเลือก
ความมั่นคงด้านอาหาร
อาหารแห่งอนาคต
การเปลี่ยนแปลงวัฏภาค
ดิฟเฟอเรนเชียลสแกนนิงแคลอริเมทรี
แป้ง
การเสียสภาพของโปรตีน
ผลึกไขมัน
อาหารดัดแปลงเนื้อสัมผัส
ผู้สูงอายุ
ไมโครไบโอม
อาหารปลอดภัย
สาธารณสุข
โควิด 19
ใยอาหาร
ใยอาหารชนิดที่ไม่ละลายน้ำ
ใยอาหารชนิดละลายน้ำ

smileyท่านสามารถเข้าชมบทความที่น่าสนใจประจำฉบับได้ที่smiley

รูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) >>>>> http://158.108.94.117/Public/PUB0899/index.html

รูปแบบ PDF >>>>> http://158.108.94.117/Public/PUB0898.pdf

Top