วารสารอาหารปีที่ 51 ฉบับที่ 3

วารสารอาหารปีที่ 51 ฉบับที่ 3 (ก.ค.-ก.ย.) 2564 รูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) โดยยังคงให้ความรู้เชิงวิชาการแก่สังคมในรูปแบบ CSR (ไม่มีการจัดจำหน่าย) เนื้อหาของวารสารอาหารประกอบด้วย เนื้อหาวิชาการด้านกระบวนการผลิต ด้านจุลชีววิทยาประยุกต์ ด้านเคมีและกายภาพอาหาร และด้านโภชนาการอาหารนำขึ้นเผยแพร่บนหน้าเว็บไซต์ของศูนย์สารนิเทศทางอาหาร (ฐานข้อมูลห้องสมุดประชาชน) >>>>> http://service.ifrpd.ku.ac.th/public/opac-searchresult.php?typepdf=E-Book&act=search&order_f=biblio.biblionumber&order_value=desc&list=browse

 

smileyเนื้อหาประจำฉบับประกอบด้วยsmiley

1. ผลต่อสุขภาพของเครื่องดื่มชาหมักคอมบูชา โดย ดร.ประมวล ทรายทอง และ ธำรงศักดิ์ แก้วประดิษฐ์

2. ผลิตภัณฑ์เนื้อเทียมชนิดความชื้นสูงโดยกระบวนการเอกซ์ทรูชันและปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ โดย ดร.วราภรณ์ ประเสริฐ

3. ความลับของไลโคปีนเพื่อสุขภาพ โดย ทิพย์ธิดา แก้วตาทิพย์

4. ผู้ประกอบการด้านอาหารในยุคธุรกรรมดิจิทัลกับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดย ดร.อรไท สวัสดิชัยกุล ชมภูนชุ จอมเกาะ บัวหลวง โชระเวก และ อรอนงค์ อยู่ยงค์

5. ผักและผลไม้ : อาหารต้านมะเร็ง โดย ทิพา วรเนตรสุดาทิพย์

 

enlightenedคำสำคัญenlightened

คอมบูชา
สโคบี้
เครื่องดื่มหมัก
สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ
เนื้อเทียม
เนื้อเทียมชนิดความชื้นสูง
กระบวนการเอกซ์ทรูชัน
ไลโคปีน
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ
ชีวปริมาณออกฤทธิ์
สุขภาพ
ป้องกันโรค
พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ผู้ประกอบการด้านอาหาร
ข้อมูลส่วนบุคคล
สินทรัพย์
ผัก
ผลไม้
มะเร็ง

smileyท่านสามารถเข้าชมบทความที่น่าสนใจประจำฉบับได้ที่smiley

รูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) >>>>> http://158.108.94.117/Public/PUB0901/index.html

รูปแบบ PDF >>>>> http://158.108.94.117/Public/PUB0900.pdf

Top