วารสารอาหารปีที่ 51 ฉบับที่ 4

วารสารอาหารปีที่ 51 ฉบับที่ 4 (ต.ค.-ธ.ค.) 2564 รูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) โดยยังคงให้ความรู้เชิงวิชาการแก่สังคมในรูปแบบ CSR (ไม่มีการจัดจำหน่าย) เนื้อหาของวารสารอาหารประกอบด้วย เนื้อหาวิชาการด้านกระบวนการผลิต ด้านจุลชีววิทยาประยุกต์ ด้านเคมีและกายภาพอาหาร และด้านโภชนาการอาหารนำขึ้นเผยแพร่บนหน้าเว็บไซต์ของศูนย์สารนิเทศทางอาหาร (ฐานข้อมูลห้องสมุดประชาชน) >>>>> http://service.ifrpd.ku.ac.th/public/opac-searchresult.php?typepdf=E-Book&act=search&order_f=biblio.biblionumber&order_value=desc&list=browse

 

smileyเนื้อหาประจำฉบับประกอบด้วยsmiley

1. แนวทางการบริโภคอาหารในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) : จุลินทรีย์โพรไบโอติกส์และพรีไบโอติกส์ โดย ดร.สาวิตรี ดือราแม

2. สมุนไพรไทยในครัวไทย : เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ลดความเสี่ยงจากโควิด-19 โดย ดร.ซาฟียะห์ สะอะ

3. บทบาทของซีลีเนียมในระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย โดย กรุณา วงษ์กระจ่าง

4. นานาคุณค่าจากข้าว โดย กัษมาพร ปัญต๊ะบุตร

5. High Pressure Processing (HPP) เทคโนโลยีการผลิตที่ช่วยถนอมคุณค่าสารอาหาร โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พัชราณี ภวัตกุล

6. ธัญพืชและถั่ว : แหล่งรวมสารอาหารชั้นดี โดย ทิพา วรเนตรสุดาทิพย์

 

enlightenedคำสำคัญenlightened

ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่
โพรไบโอติกส์
พรีไบโอติกส์
โควิด-19
ระบบภูมิคุ้มกัน
สมุนไพร
ไวรัสซาร์ส-โควี-2
กระตุ้นภูมิคุ้มกัน
ระบบภูมิคุ้มกัน
แร่ธาตุซีลีเนียม
ข้าว
โภชนาการ
สิทธิบัตร
ผลิตภัณฑ์อาหาร
HPP
High Pressure Processing
ธัญพืช
ถั่ว
โปรตีน
ไขมันดี

smileyท่านสามารถเข้าชมบทความที่น่าสนใจประจำฉบับได้ที่smiley

รูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) >>>>> http://158.108.94.117/Public/PUB0903/index.html

รูปแบบ PDF >>>>> http://158.108.94.117/Public/PUB0902.pdf

Top