วารสารอาหารปีที่ 52 ฉบับที่ 1

วารสารอาหารปีที่ 52 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มี.ค.) 2565 รูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) โดยยังคงให้ความรู้เชิงวิชาการแก่สังคมในรูปแบบ CSR (ไม่มีการจัดจำหน่าย) เนื้อหาของวารสารอาหารประกอบด้วย เนื้อหาวิชาการด้านกระบวนการผลิต ด้านจุลชีววิทยาประยุกต์ ด้านเคมีและกายภาพอาหาร และด้านโภชนาการอาหารนำขึ้นเผยแพร่บนหน้าเว็บไซต์ของศูนย์สารนิเทศทางอาหาร (ฐานข้อมูลห้องสมุดประชาชน) >>>>> http://service.ifrpd.ku.ac.th/public/opac-searchresult.php?typepdf=E-Book&act=search&order_f=biblio.biblionumber&order_value=desc&list=browse

 

smileyเนื้อหาประจำฉบับประกอบด้วยsmiley

1.  การปรับสมดุลไมโครไบโอมจุลินทรีย์ลำไส้ในร่างกายมนุษย์ด้วยเครื่องเทศและสมุนไพรในอาหาร โดย ดร.จุฑามาศ กลิ่นโซดา

2. โซเดียม การรับรสเค็มและการปรับลดปริมาณโซเดียมในผลิตภัณฑ์อาหาร โดย ชุษณา เมฆโหรา

3. การใช้ประโยชน์จากกากถั่วเหลือง โดย ดร.อัญชลี อุษณาสุวรรณกุล และ กัญญ์วรา ทองกระจ่าง

4. การแพ้แมลงกินได้ โดย ดร.ลัดดา แสงเดือน วัฒนศิริธรรม

5. หัวปลี...คุ้มค่าเกินราคา โดย ช่อลัดดา เที่ยงพุก

6. แนวทางการรับประทานอาหารคีโตจีนิคเพื่อลดน้ำหนัก โดย วาสนา นาราศรี

 

enlightenedคำสำคัญenlightened

เครื่องเทศ
สมุนไพร
ไมโครไบโอมจุลินทรีย์ลำไส้
การรับรสเค็ม
ลดโซเดียม
ผลิตภัณฑ์อาหาร
กากถั่วเหลือง
คุณค่าทางโภชนาการ
การแปรรูป
การนำไปใช้ประโยชน์
แมลงกินได้
อาการแพ้
สารก่อภูมิแพ้จากแมลงกินได้
หัวปลี
สารพฤกษเคมี
อาหารคีโตเจนิก
อาหารคีโต
ลดน้ำหนัก

smileyท่านสามารถเข้าชมบทความที่น่าสนใจประจำฉบับได้ที่smiley

รูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) >>>>> http://158.108.94.117/Public/PUB0905/index.html

รูปแบบ PDF >>>>> http://158.108.94.117/Public/PUB0904.pdf

Top