วารสารอาหารปีที่ 52 ฉบับที่ 2

วารสารอาหารปีที่ 52 ฉบับที่ 2 (เม.ย.-มิ.ย.) 2565 รูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) โดยยังคงให้ความรู้เชิงวิชาการแก่สังคมในรูปแบบ CSR (ไม่มีการจัดจำหน่าย) เนื้อหาของวารสารอาหารประกอบด้วย เนื้อหาวิชาการด้านกระบวนการผลิต ด้านจุลชีววิทยาประยุกต์ ด้านเคมีและกายภาพอาหาร และด้านโภชนาการอาหารนำขึ้นเผยแพร่บนหน้าเว็บไซต์ของศูนย์สารนิเทศทางอาหาร (ฐานข้อมูลห้องสมุดประชาชน) >>>>> http://service.ifrpd.ku.ac.th/public/opac-searchresult.php?typepdf=E-Book&act=search&order_f=biblio.biblionumber&order_value=desc&list=browse

 

smileyเนื้อหาประจำฉบับประกอบด้วยsmiley

1.  ผลิตภัณฑ์โปรตีนจากพืช...แนวโน้มในการบริโภคยุคปัจจุบัน โดย เขมิสรา ชีวพฤกษ์ และ ดร.นิพัฒน์ ลิ้มสงวน

2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แปรรูปเพื่อสุขภาพ โดย พสธร ผ่องแผ้ว

3. ยีสต์โพรไบโอติก โดย กัญญรัตน์ กัญญาคำ

4. บทบาทของโปรตีนต่อการควบคุมการบริโภคอาหารและน้ำหนักตัว โดย ศิริพร ตันจอ

5. ผักที่มีกรดอะมิโนสูง : ต้นอ่อนทานตะวัน โดย วาสนา นาราศรี

 

enlightenedคำสำคัญenlightened

โปรตีนจากพืช
ผลิตภัณฑ์เนื้อเทียม
โปรตีนทางเลือก
ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์
สุขภาพ
พัฒนาผลิตภัณฑ์
ยีสต์โพรไบโอติก
ระบบทางเดินอาหาร
Saccharomyces boulardii
โปรตีน
การบริโภคอาหาร
ระบบทางเดินอาหาร
สัญญาณความอิ่ม
ต้นอ่อนทานตะวัน
ผักที่มีกรดอะมิโนสูง
ผักต้นอ่อน

smileyท่านสามารถเข้าชมบทความที่น่าสนใจประจำฉบับได้ที่smiley

รูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) >>>>> http://158.108.94.117/Public/PUB0907/index.html

รูปแบบ PDF >>>>> http://158.108.94.117/Public/PUB0906.pdf

 

Top