เลือกซื้อสินค้าที่มีสัญลักษณ์ Healthier Choice

       นายแพทย์วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา กล่าวว่า ในช่วงเทศกาล ห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต สหกรณ์ ร้านค้าต่างๆ ส่วนใหญ่จะนำผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปมาจัดเป็นกระเช้าของขวัญ เพื่อจำหน่ายให้แก่ประชาชนอย่างแพร่หลาย ดังนั้น เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) แนะผู้บริโภคในการเลือกซื้อกระเช้าหรือจัดกระเช้าด้วยตนเอง ขอให้เลือกผลิตภัณฑ์อาหารที่แสดงสัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ Healthier Choice” เพื่อให้ผู้บริโภคได้บริโภคผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ  ลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ( NCDs) เช่น อ้วน เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ภาวะไตวายเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด ฯลฯ ซึ่งขณะนี้มีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองสัญลักษณ์โภชนาการ จากมูลนิธิส่งเสริมโภชนาการ  สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เรียบร้อยแล้ว จำนวน 4กลุ่มอาหาร ได้แก่ เครื่องดื่ม  เครื่องปรุงรส  อาหารกึ่งสำเร็จรูป  และผลิตภัณฑ์นม รวมทั้งหมด 117ผลิตภัณฑ์

          ทั้งนี้ ผู้บริโภคสามารถซื้อผลิตภัณฑ์ที่แสดงสัญลักษณ์ดังกล่าว ได้ตามซูเปอร์มาเก็ต ห้างสรรพสินค้า ร้านค้าเพื่อสุขภาพ และร้านค้าทั่วไป และในระยะต่อไปจะมีการจัดทำเกณฑ์สารอาหารหรือคุณค่าทางโภชนาการสำหรับกลุ่มอาหารเพิ่มเติม ได้แก่ อาหารกึ่งสำเร็จรูป ขนมขบเคี้ยว มาการีน เนยเทียม หรือน้ำสลัด ผลิตภัณฑ์โฮลเกรน และไอศกรีม เพื่อเป็นการเพิ่มจำนวนให้มีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองสัญลักษณ์โภชนาการอยู่ในท้องตลาดมากขึ้นต่อไป

ที่มา:http://www.thaihealth.or.th/Content/34720-ปีใหม่ เลือกซื้อสินค้ามีสัญลักษณ์ “Healthier Choice”.html

Top