โครงการประกวดนวัตกรรมเพื่อสังคม พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 อาคาร 2 คณะสังคมศาสตร์

        ขอแสดงความยินดีกับ คุณจันทร์เพ็ญ แสงประกาย นักวิจัย ชำนาญการพิเศษและดร.อรไท สวัสดิชัยกุล นักวิจัย ที่ได้รับรางวัลชมเชยในโครงการประกวด     นวัตกรรมเพื่อสังคม พ.ศ.2560

           เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 ผศ.ดร.ทิพย์วัลย์ สุรินยา คณบดี คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นประธานในการมอบรางวัลในงานการนำเสนอผลงานโครงการประกวดนวัตกรรมเพื่อสังคมพ.ศ.2560 ภายใต้โครงการใหญ่ของเครือข่าย Southeast Asian Social Innovation Network ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก Erasmus+ Programme of the European Union จัดโดยคณะกรรมการบริการวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีเป้าหมายที่จะสนับสนุนงานด้านนวัตกรรมทางสังคมและกิจการเพื่อสังคมให้เกิดขึ้นอย่างแพร่หลายและยั่งยืนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่มุ่งเน้นการพัฒนาประเทศไปสู่ Thailand 4.0 จำนวน 10 รางวัล โดยในงานดังกล่าว มีนักวิจัยสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คือคุณจันทร์เพ็ญ แสงประกาย นักวิจัย ชำนาญการพิเศษ และดร.อรไท สวัสดิชัยกุลนักวิจัย ผลงานผลิตภัณฑ์ผงหมักเนื้อสัตว์ที่มีคุณสมบัติลดอันตรายของสารพิษจากวิธีปรุงแบบอบ-ปิ้ง-ย่าง ได้รับรางวัลชมเชยในโครงการประกวดนวัตกรรมเพื่อสังคมพ.ศ.2560 ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 อาคาร 2 คณะสังคมศาสตร์

Top