เกี่ยวกับเรา

 
 
 
ประวัติความเป็นมา
                   ศูนย์สารนิเทศทางอาหาร เป็นโครงการหนึ่งของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในกำกับดูแลของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ซึ่งอยู่ในแผนพัฒนาการศึกษา ฉบับที่ 7 เป็นต้นมา โดยมีวัตถุประสงค์ให้เป็นแหล่งรวบรวม จัดเก็บ และให้บริการข้อมูล สารสนเทศทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการจัดการอาหาร เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ศึกษาค้นคว้า วิจัย ประกอบอาชีพ และเป็นแนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร

          ในปี พ.ศ.2524 ได้ทดลองตั้งศูนย์สารนิเทศ โดยรวบรวมเอกสารข้อมูล สิ่งพิมพ์ เกี่ยวกับอาหารภายในประเทศ โดยจัดเก็บเนื้อหาข้อมูล และเรียกใช้ข้อมูลจากบัตรบันทึกข้อมูล ต่อมาองค์การอาหารแห่งอาเซียน (ASEAN Food Handling Bureau) ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านอาหารในกลุ่มประเทศอาเซียน จึงได้จัดระบบศูนย์สารนิเทศ โดยนำคอมพิวเตอร์มาจัดเก็บและเรียกใช้ข้อมูล ปัจจุบันใช้โปรแกรม CDS/ISIS Version 3.08 และ WINISIS ในการจัดทำฐานข้อมูล  และต่อมาในปี 2551 ทางศูนย์สารนิเทศได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้วย Open source ให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล Marc 21 เพื่อรองรับการใช้งานที่ทันสมัยมากขึ้นรวมทั้งยังสามารถสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ผ่านทางเวปไซด์ของศูนย์สารนิเทศได้อีกทางหนึ่ง
 

สารสนเทศทางอาหาร (Food Information)

          ศูนย์สารนิเทศทางอาหาร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รวบรวม และจัดทำฐานข้อมูล สารสนเทศทางอาหาร โดยรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร หนังสือ วารสาร วิทยานิพนธ์ รายงานการค้นคว้าวิจัย เอกสารการประชุมสัมมนา ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยครอบคลุมสาระในด้านต่างๆ ดังนี้

 • วิทยาศาสตร์การอาหาร

 • เทคโนโลยีชีวภาพ

 • สุขลักษณะและพิษวิทยา

 • เศรษฐศาสตร์

 • วิศวกรรมศาสตร์

 • การบรรจุภัณฑ์

 • การจัดบริการอาหาร,อาหารเฉพาะทาง
  และอาหารพร้อมหมู่

 • เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และไม่มีแอลกอฮอล์

 • ผลไม้, ผัก และถั่ว
   

 • โกโก้, ช็อคโกแลต และผลิตภัณฑ์ลูกกวาด

 • น้ำตาล, น้ำเชื่อม และสตาร์ช

 • ธัญพืช และผลิตภัณฑ์เบเกอรี่

 • ไขมัน, น้ำมัน และมาการีน

 • นม และผลิตภัณฑ์นม

 • ไข่ และผลิตภัณฑ์

 • ปลา และผลิตภัณฑ์อาหารทะเล

 • เนื้อสัตว์, สัตว์ปีก และสัตว์ป่า

 • วัตถุเจือปนอาหาร, เครื่องเทศ และเครื่องปรุงรส

 • มาตรฐานอาหาร และกฎข้อบังคับ
   


ทรัพยากรสารสนเทศ
 • หนังสือทั่วไปและหนังสืออ้างอิง ใช้ระบบการจัดหมู่หนังสือ ระบบห้องสมุดรัฐสภาอเมริกัน (U.S. Library of Congress Classification)
 • วารสาร, นิตยสาร, สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
 • จุลสาร และกฤตภาค
 • เอกสารจำหน่าย
 • ฐานข้อมูลด้านอาหาร

ติดต่อศูนย์สารนิเทศทางอาหาร

              ติดต่อ (โทรศัพท์) : 02-5795587 หรือ 02-9428629-35 ต่อ 303, 305


 

Top