บุคลากร

นาย ณัฐวุฒิ  นันทปรีชา
(Nuttawuth Nantapreecha )
หัวหน้าศูนย์สารนิเทศทางอาหาร
นางสาวสุดารัตน์  ปั้นทอง
(Sudarat Puntong)
นักเอกสารสนเทศ
นายพงศ์ธร  เชื่อฟัง
(Pongstorn Chuafang)
นักเอกสารสนเทศ
นางสาวมณฑาทิพย์  ธรรมนิติโชค
(Montathip Thammanitichok)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

Top