บุคลากร

นาย ณัฐวุฒิ  นันทปรีชา
(Nuttawuth Nantapreecha )

หัวหน้าศูนย์สารนิเทศทางอาหาร

(นักเอกสารสนเทศ ชำนาญการ)

นางสาว ชลาลัย ปั้นสนธิ
(Chalalai Punsonti)
นักเอกสารสนเทศ
นางสาว รัตนาพร เพ็ชรอินทร์
(Rattanaporn Petchin)
นักเอกสารสนเทศ
นางสาว มณฑาทิพย์  ธรรมนิติโชค
(Montathip Thammanitichok)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

Top