Food Information Center

Food Information Center

Food Information Center (FIC). A project of the Kasetsart University and the supervision of IFRPD. Situated in
Food Data Service

Food Data Service

Food Data Service. All Database and software created by Open Source. Service on data of food technologies and
Food Journal

Food Journal

Food Journal. A project of the Kasetsart University and the supervision of IFRPD. Objective To
1 2 3

Hide Main content block

สารสนเทศที่ให้ บริการ

ระบบฐานข้อมูล

ระบบฐานข้อมูล/ผลงานวิจัย/นวัตกรรมทางด้านอาหาร

วารสารอาหาร

วารสารเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางด้านอาหาร

ข่าวสารด้านอาหาร

ข่าวทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารภายในประเทศและต่างประเทศ

สมัครสมาชิก

สำหรับผู้ที่สนใจต้องการสมัครสมาชิก วารสารอาหาร/ฐานข้อมูลทางอาหาร


Search
Type in the box and press the enter key.

 

Top