วารสารอาหารปีที่38 ฉบับที่2

 
ปีที่ 38 ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน 2551
::: ธุรกิจและอุตสาหกรรม :::
- หน่อไม้ดองเต้าเจี้ยว มณฑาทิพย์ ยุ่นฉลาด
::: บทความวิชาการ :::
- การถ่ายโอนมวลสารระหว่างกระบวนการออสโมติก พีรยา  โชติถนอม
- การจัดลำดับทีละคู่ วิวัฒน์ หวังเจริญ
::: บทความวิจัย:::
- ผลของกระบวนการแปรรูปต่อการส่งผ่านความร้อน กรผกา  อรรคนิตย์
ในแตงกวาดองบรรจุขวดแก้ว  
- เด็กที่มีภาวะโภชนาการเกิน บริโภคขนมมากกว่าเด็กผอม พัศมัย  เอกก้านตรง
  ปิยนุช  วิเศษชาติ
อุรุวรรณ  แย้มบริสุทธิ์
- กรดอินทรีย์ในอาหารไทยเพิ่มการนำไปใช้ได้ของแคลเซียม ยุวดี  เชี่ยววัฒนา  และคณะ
- ความแน่นเนื้อ  การหลอม  และลักษณะโครงสร้างภายในของเนยแข็ง อริสรา  โพธิ์สนาม
เทียมที่มีแป้งข้าวเป็นส่วนผสม  
::: อาหารเพื่อสุขภาพ :::
- เก๋ากี้…ผลไม้มหัศจรรย์ จากตะวันออกสู่สังคมไฮโซตะวันตก ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์
::: แนะนำผลิตภัณฑ์ :::
- ฉลากโภชนาการบอกอะไรกับคุณ? ดวงจันทร์  เฮงสวัสดิ์
:::: เพื่อผู้บริโภค ::::
- มะนาว...รสเปรี้ยวคู่อาหารไทย บุญมา  นิยมวิทย์
- อาหารต้านโรค กาญจนิจ วาจนะวินิจ

 

Share